Groeidocument in het Voortgezet Onderwijs

Simpel samen werken aan de juiste ondersteuning, in het Voortgezet Onderwijs

Alle kinderen moeten passend onderwijs krijgen, uitgaande van hun mogelijkheden en rekening houdend met hun ondersteuningsbehoefte. Uitgangspunt daarbij is: regulier waar het kan, speciaal waar het moet.

De invoering van de wet passend onderwijs vraagt veel van schoolbesturen. Zij moeten er voor zorgen dat de betekenis van passend onderwijs zichtbaar wordt in de klas, in de interactie tussen leraren, leerlingen en hun ouders. Uit contact met het veld, de recente voortgangsrapportage en onderzoek blijkt dat passend onderwijs (nog) niet of onvoldoende binnen de school en de werkvloer landt. Een van de aandachtspunten bij passend onderwijs is het goed ondersteunen en betrekken van de leraren die er uitvoering aan moeten geven, aldus de VO-raad.

Het Groeidocument is een digitale omgeving waar school, docent, mentor, ouders en SWV samenwerken aan de ondersteuning. Op deze manier krijgt iedere betrokkene beter inzicht in de situatie van de leerling en de ondersteuningsbehoefte. Je verzamelt in de omgeving de benodigde gegevens. Of het nou om een OPP, Handelingsplan of eigen formulier gaat, dit wordt allemaal ondersteund worden in het Groeidocument. Je kunt zelfs onderbouwende documenten uploaden. Uitgangspunt is, dat het eigen proces centraal staat. De gegevens zijn altijd actueel en op één plek beschikbaar. Betrokkenen krijgen toegang tot het OPP door deze te delen middels een beveiligde link en kunnen meelezen of meeschrijven. Op deze manier kan iedereen zijn input leveren. Mocht het OPP uiteindelijk leiden tot een TLV aanvraag dan kan deze gemakkelijk via het Groeidocument ingediend worden bij het Samenwerkingsverband.

Aan het begin van dit jaar is Qinas gestart met het digitaliseren van het TLV en Rebound, formulier en proces. Zij zijn Als tweede stap willen zij kijken of vanuit de samenwerkingsverband ook het OPP gedigitaliseerd kan worden.

Geïnteresseerd geraakt?
Groeidocument in uw organisatie?

Onder andere deze organisaties maken al gebruik van het Groeidocument