Image module

Groeidocument

Hoe zou u het vinden om heel eenvoudig, digitaal en toch volledig veilig voor de kinderen die het nodig hebben, te kunnen bepalen welke ondersteuning een kind nodig heeft. Welke doelen het kind heeft en wat nodig is om deze doelen te bereiken? Dat u alle gegevens op uw tablet of computer altijd actueel en bij de hand hebt? En ook nog precies aansluit bij hoe er bij uw scholen binnen het Samenwerkingsverband wordt gewerkt? Dit kan allemaal met de nieuwe versie van het Groeidocument.

Het Groeidocument helpt een SWV, school, leerkracht, IB-er en ouders online samenwerken aan ondersteuning op maat. Samen bepalen alle partijen wat een kind nodig heeft, wat er nodig is om doelen te bereiken en wat daarin de volgende stap moet zijn. Dus geen losse Word-documenten meer versturen als bijlagen via de mail, of onveilige gegevens opslag. Het Groeidocument loopt hiermee vast vooruit op de nieuwe privacy wetgeving die ingevoerd gaat worden.

Wilt u de nieuwe PO&VO brochure bekijken? Klik dan hier!

Geinteresseerd in het Groeidocument?
Vraag meer informatie aan!

TLV-aanvraag

Als school en ouders tot de conclusie komen dat een verwijzing naar een school voor speciaal (basis)onderwijs aan de orde is, kunnen zij een toelaatbaarheidsverklaring voor het kind aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Hiervoor vult de school het groeidocument (verder) in. Uit het groeidocument moet blijken dat de school zich maximaal heeft ingespannen om te voorzien in de behoefte aan onderwijs en ondersteuning van het kind. De school bespreekt dit met de ouders. Voordat een een aanvraag bij het Samenwerkingsverband kan worden gedaan moet op overeenstemming gericht overleg hebben plaatsgevonden.

Geïnteresseerd in het aanvragen van een TLV in Groeidocument?
Vraag meer informatie aan!
Image module
Image module

PrO/LWOO

De samenwerkingsverbanden vo zijn verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro. Voorlopig hanteren zij daarbij de landelijke criteria en de lijst van screenings- en testinstrumenten die het ministerie van OCW jaarlijks vaststelt. Scholen die lwoo en/of pro aanbieden vragen nu een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro aan bij het samenwerkingsverband. De huidige landelijke criteria voor pro blijven gehandhaafd. Het is  mogelijk om deze toewijzing te laten lopen via het Groeidocument.

Geïnteresseerd in het toewijzen van PrO of LWOO via het Groeidocument
Vraag meer informatie aan!

Rebound

Rebound is bedoeld voor leerlingen die vastlopen of dreigen te lopen op hun eigen school. Sommige leerlingen hebben achterstanden opgelopen, zijn hun motivatie voor school verloren of voelen zich onbegrepen. Ervaringen in het verleden, de omgeving en persoonlijkheidskenmerken kunnen allemaal meespelen. Het gaat om problemen die tijdelijk van aard lijken.

Als school kunt u een leerling die vastloopt, aanmelden. Het loket bepaalt of de leerling voor Rebound in aanmerking komt. Tijdens de plaatsing wordt de jongere geobserveerd. Dat leidt tot een advies over een vervolgtraject.

Dit proces kan gefaciliteerd worden via het Groeidocument.

Geïnteresseerd in het faciliteren van het Rebound-proces via het Groeidocument?
Vraag meer informatie aan!
Image module
Image module

Thuiszitters

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Een thuiszitter is een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling die wel staat ingeschreven op een school maar langer dan 4 weken niet naar school is geweest. Het terugdringen van het aantal thuiszitters is een belangrijke doelstelling van het passend
onderwijs. Het aantal thuiszitters is ook een belangrijke graadmeter voor de mate van succes van passend onderwijs.

Samenwerkingsverbanden dienen de thuiszitters nauwkeurig te registreren, maar registreert ook de interventies en de voortgang. Daarnaast zoekt het, daar waar de school er niet uitkomt, samen met de betrokkenen naar een oplossing voor de thuiszitter.

Met het Groeidocument is het mogelijk om thuiszitters te registreren, evenals de interventies en de voortgang te monitoren.

Geïnteresseerd in het nog nauwkeuriger registreren van thuiszitters?
Vraag meer informatie aan!